GS 擔杮彫宆姅僼傽儞僪

搳怣夛幮柤丗僑乕儖僪儅儞丒僒僢僋僗A僙僢僩}僱僕儊儞僩
憤崌儗乕僥傿儞僌丗仛仛仛
儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙撪拞宆僌儘乕僗

婎弨擔丗2021擭10寧22擔

婎弨壙妟 慜擔斾 弮帒嶻
12,564 仾28墌 乮 0.22亾 乯 3,403昐枩墌

僼傽儞僪偺摿怓

庡偲偟偰擔杮偺彫宆姅幃偵暘嶶搳帒傪峴偄M戸嵿嶻偺挿婜揑側惉挿傪栚巜偡聲蕣閶苽虝獝蛡饛d帇偟偨儃僩儉傾僢僾A僾儘乕僠偵傛傞柫暱慖戰傪峴偄瑨窅珎獖攭總蓯D傝崬傑傟偰偄側偄偲敾抐偝傟傞婇嬈偵搳帒x儞僠儅乕僋偼Russell/Nomura Small Cap僀儞僨僢僋僗񅧇0寧寛嶼

僷僼僅乕儅儞僗 僿儖僾僨乕僞偺尒曽

1擭 3擭乮擭棪乯 5擭乮擭棪乯 10擭乮擭棪乯
僩乕僞儖儕僞乕儞 14.85% 6.02% 11.69% 15.16%
僇僥僑儕乕 21.53% 7.30% 13.30% 14.90%
+/- 僇僥僑儕乕 -6.68% -1.28% -1.61% +0.26%
弴埵 69埵 46埵 48埵 16埵
%儔儞僋 85% 60% 75% 44%
僼傽儞僪悢 82杮 77杮 64杮 37杮
昗弨曃嵎 13.09 18.64 15.51 16.79
僇僥僑儕乕 14.09 20.36 17.04 18.53
+/- 僇僥僑儕乕 -1.00 -1.72 -1.53 -1.74
弴埵 23埵 23埵 17埵 10埵
%儔儞僋 29% 30% 27% 28%
僼傽儞僪悢 82杮 77杮 64杮 37杮
僔儍乕僾儗僔僆 1.14 0.32 0.75 0.90
僇僥僑儕乕 1.56 0.37 0.79 0.82
+/- 僇僥僑儕乕 -0.42 -0.05 -0.04 +0.08
弴埵 66埵 43埵 38埵 12埵
%儔儞僋 81% 56% 60% 33%
僼傽儞僪悢 82杮 77杮 64杮 37杮

怣戸曬廣摍 (惻崬) 僿儖僾僨乕僞偺尒曽

徻偟偔尒傞

  柤栚 幚幙
怣戸曬廣摍崌寁 2.18% 2.18%
僇僥僑儕乕暯嬒 1.55% +1.57%
+/- 僇僥僑儕乕 +0.63% +0.61%

暘攝嬥棜楌

徻偟偔尒傞
2021擭10寧15擔
0
2021擭04寧15擔
0
2020擭10寧15擔
0
2020擭04寧15擔
0
2019擭10寧15擔
0
2019擭04寧15擔
0
2018擭10寧15擔
0
2018擭04寧16擔
0
2017擭10寧16擔
2,750墌
2017擭04寧17擔
495墌
2016擭10寧17擔
0
2016擭04寧15擔
718墌

庤悢椏忣曬

徻偟偔尒傞

峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
4.4 %
峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
0 墌
夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
0 %
夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
0 墌
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
0 %
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
0.3 %

儔儞僉儞僌 (枅塩嬈擔峏怴)

  • 弮帒嶻
  • 寧娫儕僞乕儞
  • 擭娫儕僞乕儞

僼傽儞僪柤徧 弮帒嶻(昐枩墌)

僼傽儞僪柤徧 儕僞乕儞(%)

僼傽儞僪柤徧 儕僞乕儞(%)

嵟怴僯儏乕僗

  • 嵟怴僯儏乕僗撉傒崬傒拞偱偡

PR

Feature & Column 摿廤仌僐儔儉
  • 摿廤仌僐儔儉撉傒崬傒拞偱偡
偙偺儁乕僕偺TOP傊