BRS乕儖僪亙^儖I乕僾儞B僐乕僗

搳怣夛幮柤丗僽儔僢僋儘僢僋丒僕儍僷儞
憤崌儗乕僥傿儞僌丗
儌乕僯儞僌僗僞乕僇僥僑儕乕丗崙嵺姅幃丒僌儘乕僶儖丒彍偔擔杮乮F乯

婎弨擔丗2019擭07寧19擔

婎弨壙妟 慜擔斾 弮帒嶻
5,713 仾139墌 乮 2.49亾 乯 4,299昐枩墌

僼傽儞僪偺摿怓

撿傾僼儕僇I乕僗僩儔儕傾J僫僟A儊儕僇摍偺嬥峼婇嬈偺姅幃傪拞怱偵偦偺懠峼嬈姅幃傪庡梫搳帒懳徾偲偟偰蠇蓳I側塣梡傪峴偆e婇嬈偺嬥杽憼検Y嬥僐僗僩摍傪悇寁獝蛡丹妱埨偲峫偊傜傟傞柫暱偵尩慖搳帒偡傞磻苽祩膱讘謨w僢僕偼峴傢側偄t傽儈儕乕僼傽儞僪曽幃偱塣梡񄿶寧寛嶼

僷僼僅乕儅儞僗 僿儖僾僨乕僞偺尒曽

1擭 3擭乮擭棪乯 5擭乮擭棪乯 10擭乮擭棪乯
僩乕僞儖儕僞乕儞 11.82% -4.49% -2.04% -3.43%
僇僥僑儕乕 2.10% 11.36% 4.36% 10.41%
+/- 僇僥僑儕乕 +9.72% -15.85% -6.40% -13.84%
弴埵 2埵 136埵 103埵 68埵
%儔儞僋 2% 99% 87% 99%
僼傽儞僪悢 171杮 138杮 119杮 69杮
昗弨曃嵎 25.54 20.67 26.94 28.60
僇僥僑儕乕 20.81 15.41 18.05 18.35
+/- 僇僥僑儕乕 +4.73 +5.26 +8.89 +10.25
弴埵 153埵 128埵 111埵 69埵
%儔儞僋 90% 93% 94% 100%
僼傽儞僪悢 171杮 138杮 119杮 69杮
僔儍乕僾儗僔僆 0.46 -0.22 -0.08 -0.12
僇僥僑儕乕 0.14 0.78 0.29 0.58
+/- 僇僥僑儕乕 +0.32 -1.00 -0.37 -0.70
弴埵 13埵 137埵 103埵 68埵
%儔儞僋 8% 100% 87% 99%
僼傽儞僪悢 171杮 138杮 119杮 69杮

怣戸曬廣摍 (惻崬) 僿儖僾僨乕僞偺尒曽

徻偟偔尒傞

  柤栚 幚幙
怣戸曬廣摍崌寁 2.19% 2.19%
僇僥僑儕乕暯嬒 0.99% +1.10%
+/- 僇僥僑儕乕 +1.20% +1.09%

暘攝嬥棜楌

徻偟偔尒傞
2019擭02寧25擔
0
2018擭08寧23擔
0
2018擭02寧23擔
0
2017擭08寧23擔
0
2017擭02寧23擔
0
2016擭08寧23擔
0
2016擭02寧23擔
0
2015擭08寧24擔
0
2015擭02寧23擔
0
2014擭08寧25擔
0
2014擭02寧24擔
0
2013擭08寧23擔
0

庤悢椏忣曬

徻偟偔尒傞

峸擖帪庤悢椏棪乮惻崬乯
3.24 %
峸擖帪庤悢椏妟乮惻崬乯
0 墌
夝栺帪庤悢椏棪乮惻崬乯
0 %
夝栺帪庤悢椏妟乮惻崬乯
0 墌
峸擖帪怣戸嵿嶻棷曐妟
0 %
夝栺帪怣戸嵿嶻棷曐妟
0 %

儔儞僉儞僌 (枅塩嬈擔峏怴)

  • 弮帒嶻
  • 寧娫儕僞乕儞
  • 擭娫儕僞乕儞

僼傽儞僪柤徧 弮帒嶻(昐枩墌)

僼傽儞僪柤徧 儕僞乕儞(%)

僼傽儞僪柤徧 儕僞乕儞(%)

嵟怴僯儏乕僗

  • 嵟怴僯儏乕僗撉傒崬傒拞偱偡

PR

Feature & Column 摿廤仌僐儔儉
  • 摿廤仌僐儔儉撉傒崬傒拞偱偡
偙偺儁乕僕偺TOP傊